Sökning: "Pernilla Sandqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Sandqvist.

  1. 1. Medföljande barn till frihetsberövade mödrar i anstalt : En kvalitativ studie med syfte att undersöka kriminalvårdens syn på barnperspektivet inom kriminalvården samt samverkan med socialtjänsten gällande medföljande barn i anstalt.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Olivia Assarsson; Anna Lindström; Pernilla Sandqvist; [2018]
    Nyckelord :Samverkan; barnperspektiv; frihetsberövade mödrar; kriminalvård; anstalt; socialtjänst; anknytning; närhetsprincipen;

    Sammanfattning : Studien avser att belysa kriminalvårdens syn på barnperspektivet gällande medföljande barn med sin frihetsberövade mamma i anstalt. Vidare avser studien att belysa samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten i dessa ärenden, utifrån barnets bästa. LÄS MER