Sökning: "Pernilla ahnsberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla ahnsberg.

  1. 1. Skolsjuksköterskors preventiva arbete mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Mississippi

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Pernilla Ahnsberg; Carolina Lizén; [2011]
    Nyckelord :Övervikt och fetma; Skolsjuksköterskor; Preventivt arbete; Barn och ungdomar;

    Sammanfattning : Bakgrund Övervikt och fetma är en folksjukdom och ett av de största globala hälsoproblemen i vår tid. Det är den femte största orsaken till dödsfall världen över och är en riskfaktor för utvecklandet av ett flertal kroniska sjukdomar. LÄS MER