Sökning: "Personal Hygiiene"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Personal Hygiiene.

  1. 1. Man hittar ju sina vägar för man är så illa tvungen : 6 mödrar om att hjälpa sina barn med ASD med deras personliga hygien

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Vibeke Devold; [2018]
    Nyckelord :ADL; ASD; Caregiving; Children; Mothes; Personal Hygiiene; ADL; ASD; Barn; Mödrar; Omvårdnad; Personlig hygien;

    Sammanfattning : Trots att studier visar att personer med autismspektrumdiagnos (ASD) ofta behöver hjälp med att sköta sin personliga hygien, samt att mödrar till barn med ASD ofta behöver assistera dem i deras aktiviteter i dagliga livet (ADL) saknas det forskning om vad detta stöd faktiskt består av. Syftet med den aktuella studien är att öka kunskapen om mödrars erfarenheter av att hjälpa ungdomar med ASD med deras personliga hygien samt med påklädning. LÄS MER