Sökning: "Personalansvar och medarbetarskap Personalansvar och medarbetarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Personalansvar och medarbetarskap Personalansvar och medarbetarskap.

 1. 1. Ett samtal om samtal : Chefers upplevelse av medarbetarsamtalet som förändringsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Torgny Lundqvist; Annika Wadsö; [2018]
  Nyckelord :Dialogue; conversational competence; employee review; development; performance appraisal interview; employeeship; qualitative method; Dialog; samtalskompetens; medarbetarsamtal; utveckling; medarbetarskap; kvalitativ metod; intervjustudie;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka medarbetarsamtal utifrån ett chefsperspektiv och studien intresserar sig för vilka effekter cheferna upplever att samtalet generar i verksamheten och hur de använder sig av samtalet i utveckling av verksamheten. Metoden är kvalitativ och utgörs av åtta stycken semistrukturerade intervjuer, där individer med personalansvar fick möjlighet att berätta sina upplevelser och erfarenheter av samtalet samt reflektera runt dess betydelse utifrån deras position i organisationen. LÄS MER

 2. 2. Den nya pedagogiska ledaren : En kvalitativ studie om ledares upplevelse av medarbetarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Magdalena Persson; Andrea Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Medarbetarskap; ledarskap; lärande; medarbetare; ledare; ansvar;

  Sammanfattning :  Trender i samhället har gett medarbetarna större utrymme i arbetslivet där engagemang, delaktighet och medarbetarnas påverkan betonas. Inom medarbetarskapet har ledarens roll fått ett mindre fokus. LÄS MER

 3. 3. Grönt medarbetarskap : en kvalitativ studie om medarbetarskap som organisationsfilosofi inom jordbrukssektorn

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linda Hammarhag; Linn Hermansson; [2014]
  Nyckelord :medarbetarskap; medarbetare; ledarskap; jordbruk; arbetsgivare; ledare;

  Sammanfattning : Tiderna förändras, så även inom jordbrukssektorn. Effektiviseringen av jordbruket har medfört att det på senare tid bildats allt större enheter för att bibehålla god lönsamhet, vilket innebär växande enheter med fler medarbetare. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarskapet i fokus: En studie om skillnader i små och medelstora organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Claesson; Karl Holmkvist; [2013]
  Nyckelord :Medarbetarskap; organisationsstorlek; arbetsledning; personalansvar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka medarbetarskapet på ett antal butiker inom samma koncern med olika storlek för att se om det förelåg skillnader beroende på organisationernas storlek. Vidare undersöktes också om det förelåg någon skillnad mellan organisationerna i det upplevda medarbetarskapet beroende av arbetsledning med personalansvar, arbetsledning utan personalansvar eller ingen arbetsledning. LÄS MER

 5. 5. Utan systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar ingenting : Chefers uppfattning om faktorer som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete. En kvalitativ intervjustudie med enhetschefer från kommunal verksamhet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Karin Johansson; Marie Jörgensen; [2012]
  Nyckelord :systematic occupational health and safety management; municipal operations; promotion; leadership; employees’ engagement; Systematiskt arbetsmiljöarbete; kommunal verksamhet; promotion; chefskap; medarbetarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med denna studie är att beskriva kommunala chefers uppfattningar om vilka faktorer som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). SAM är lagstadgat i Arbetsmiljölagen och är ett viktigt redskap för att skapa en god arbetsmiljö, ökad effektivitet och minskade kostnader. LÄS MER