Sökning: "Personkemi"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Personkemi.

 1. 1. Likvärdighet i musikämnet på högstadiet : en studie om bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Karl Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Sambedömning; Likvärdig bedömning i musikämnet; Kollegiala samtal; Musikundervisning;

  Sammanfattning : Undervisning i musikämnet innebär ofta att läraren är ensam musiklärare, särskilt på de mindre skolorna. Enligt Skolverket är samarbete mellan ämneskollegor av vikt när det gäller likvärdig bedömning. LÄS MER

 2. 2. Funktionella lärare-elevrelationer: en balans mellan lärarens pedagogiska och personliga yrkesroll : En kvalitativ intervjustudie med gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Felix Falk; Jennifer Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie var att nå ökad förståelse gällande gymnasieelevers uppfattningar kring lärare-elevrelationer. De frågeställningar som formulerades för studien var följande:  Hur uppfattar och beskriver gymnasieeleverna funktionella respektive dysfunktionella lärare-elevrelationer?  Vilka faktorer anser gymnasieeleverna kan påverka lärare-elevrelationer?  Vilka uppfattningar kring gränser mellan lämpligt och olämpligt inom personliga lärare-elevrelationer finns bland gymnasieeleverna?  Metod Denna studie hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med sju gymnasieelever från tre olika städer i Sverige. LÄS MER

 3. 3. ”KAN DU STÖDJA MIG? KAN VI GÖRA DET HÄR TILLSAMMANS?” : En studie om hur socialsekreterare och familjehemssekreterare inom en kommunal verksamhet upplever samverkan dem emellan.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ebba Hammarström; Emma Engvall; [2021]
  Nyckelord :Familjehemsplacering; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; organisationsteori; samverkan; socialtjänsten.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen om socialsekreterares och familjehemssekreterares upplevelser av samverkan dem emellan inom en kommunal verksamhet beträffande familjehemsärenden. Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats och består av sex semistrukturerade intervjuer med handläggare som är verksamma på en familjehemsenhet och en utredningsenhet i en enskild kommun. LÄS MER

 4. 4. Relationens betydelse i ett stödjande arbete för barn i behov av särskilt stöd i den fria leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annie Erhardt; Julia Melin; [2021]
  Nyckelord :Fria leken; interaktion; lekgrupp; relation; relationellt perspektiv; stategier;

  Sammanfattning : Utifrån våra egna erfarenheter och forskares tidigare forskning kan vi se ett problem i att barn i behov av särskilt stöd, ofta löper risk att missas av förskolläraren i en interaktion i den fria leken. Därmed är syftet med denna studie att undersöka förskollärares eventuella stödjande arbete med barn i behov av särskilt stöd i den fria leken samt förskollärares syn på relationens betydelse i det stödjande arbetet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder och upplevelser kring personer med suicidala beteenden : en Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Moa-Li McCullough; Isatou Darboe; [2021]
  Nyckelord :Literature review; Suicidal; Experiences; Attitudes; Nurse; Litteraturöversikt; Suicidnära; Erfarenheter; Attityder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är den tredje vanligaste orsaken till att individer dör runt om i världen och därför kan man som sjuksköterska möta dessa patienter inom alla vårdinstanser. Sjuksköterskans roll är att se till individens behov och i största möjliga mån lindra patientens lidande. LÄS MER