Sökning: "Personlig assistans"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Personlig assistans.

 1. 1. LSS – en viktig lagstiftning på det socialpolitiska området.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anna Gabrielsson; [2021]
  Nyckelord :LSS - leva ett liv som alla andra ; förutsättningarna för stöd; FN konventionen för funktionsnedsatta;

  Sammanfattning : Funktionsnedsatta är och har alltid varit en mer eller mindre diskriminerad grupp i samhället. Genom uppkomsten av lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) har emellertid funktionsnedsatta fått väsentligt förbättrade levnadsvillkor, och bättre förutsättningar att kunna leva ett liv "som alla andra". LÄS MER

 2. 2. Ledarskap på distans inom personlig assistans : Uppfattningar av påverkan på medarbetares lärande och uppfattningar av förändringar i verksamheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Razija Telo; [2021]
  Nyckelord :leadership; distance leadership; personal assistance; learning; change processes in organizations;

  Sammanfattning : Introduction: The major changes which are in progress in today’s society affect, among other things, leadership that is exercised at a distance. In order for leaders of personal assistance organizations to be able to adapt their organization to the outside world, learning and leadership are crucial, and it is therefore important to explore how distance leaders in personal assistance perceive their impact on their employees' learning, and how these leaders perceive changes that take place in the organization. LÄS MER

 3. 3. Personlig assistans i skolan : en rättsvetenskaplig studie av skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp för barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Lindskog; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ett liv utan assistansersättning : En kvalitativ studie om personer med funktionsnedsättning och deras upplevelser kring indragen assistansersättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Natalie El Chammas; [2021]
  Nyckelord :Assistansersättning; funktionsnedsättning; indragning; sociologi;

  Sammanfattning : Sedan lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning infördes år 1994 har fler personer med funktionsnedsättning förlorat rätten till personlig assistans och den statliga assistansersättningen. Denna reform rör sig om personer med oförändrade behov och förhållanden gällande sin funktionsnedsättning där plötsligt ett beslut stiftas av staten att dessa personer inte längre har rätten till LSS-insatsen. LÄS MER

 5. 5. Att ha personlig assistans i familjen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Carin Engqvist; Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Personal assistance; physical disability; next of kin; person centering; family centering; Personlig assistans; fysisk funktionsnedsättning; anhöriga; personcentrering; familjecentrering;

  Sammanfattning : Ungefär 15 % av världens befolkning har en funktionsnedsättning, en del av dessa är i behov av stöd i sin vardag. För att ge ett gott stöd behövs insikt i individernas upplevelser. LÄS MER