Sökning: "Personlig hygien"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Personlig hygien.

 1. 1. Kritisk Kunskapssammanställning av Operationssalsdesign : En fallstudieorienterad jämförelse kopplat till litteratur med fokus på operationssalsventilation

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Michael Woods; [2018]
  Nyckelord :Postoperativa sårinfektioner; Laminärt flödessystem; LAF; Omblandande ventilationssystem; CFU; Trafikmönster; operationssal; dörröppningar; tryckdifferens; källstyrka; utspädningsprincip; ventilationssystem.;

  Sammanfattning : Postoperativa sårinfektioner är den tredje mest frekventa anmälda vårdrelaterade infektionen i Sverigeenligt Socialstyrelsen (2006). Operationsrummet är det mest kritiska området för infektionskontroll. LÄS MER

 2. 2. Man hittar ju sina vägar för man är så illa tvungen : 6 mödrar om att hjälpa sina barn med ASD med deras personliga hygien

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Vibeke Devold; [2018]
  Nyckelord :ADL; ASD; Caregiving; Children; Mothes; Personal Hygiiene; ADL; ASD; Barn; Mödrar; Omvårdnad; Personlig hygien;

  Sammanfattning : Trots att studier visar att personer med autismspektrumdiagnos (ASD) ofta behöver hjälp med att sköta sin personliga hygien, samt att mödrar till barn med ASD ofta behöver assistera dem i deras aktiviteter i dagliga livet (ADL) saknas det forskning om vad detta stöd faktiskt består av. Syftet med den aktuella studien är att öka kunskapen om mödrars erfarenheter av att hjälpa ungdomar med ASD med deras personliga hygien samt med påklädning. LÄS MER

 3. 3. Personlig assistans : Hur ska tolkningen av grundläggande och personliga behov göras?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Evelina Petersson; [2018]
  Nyckelord :Personal assistance; Personlig assistans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och fastställa vad som menas med de grundläggande behoven som anges i 9 a § 1 st. LSS, nämligen personlig hygien, måltid, att ta på och av kläder, att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. LÄS MER

 4. 4. Implementation of HACCP plan for blue-mould tofu with focus on microbial hazards

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Agata Sapieja; [2017]
  Nyckelord :HACCP; food safety; foodborne pathogens; tofu; cheese;

  Sammanfattning : There is an increased request for vegan alternatives among consumers. This may depend on several factors, in many cases related to health and ethics. Food safety is very important to achieve in food production and there are several food safety management systems that can be applied to ensure that the food can be considered safe. LÄS MER

 5. 5. Uppfattning om egenvård och behov av vård hos personer som injicerar droger : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cornelia Nordin; Ida Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :People who inject drugs PWID ; needle exchange programs; self-care; patient perspective; nursing care; Personer som injicerar droger PWID ; sprututbytesprogram; egenvård; patientperspektiv; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer som injicerar droger uppsöker vården mindre frekvent än övriga befolkningen men löper ökad risk för ohälsa utifrån olika riskbeteenden såsom att dela injektionsmaterial och bruka olagliga substanser. Ohälsa som uppkommer kopplat till injicering av droger orsakar lidande hos individen samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER