Sökning: "Personlighetstest"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Personlighetstest.

 1. 1. Rekryterares upplevelse av personlighetstest vid rekrytering : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lovisa Sandell; Anna Vaim; [2019]
  Nyckelord :Personlighetstest; rekrytering; användbarhet; urvalsmetod; arbetsprestation; antaganden om arbetspsykologisk testning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur rekryterare i Jönköpings län upplevde personlighetstestens användbarhet vid rekrytering. I den vetenskapliga litteraturen framkom en oenighet mellan forskare och yrkesverksamma samt en kritik mot rekryterares bristande kunskap om personlighetstest. LÄS MER

 2. 2. Kompetensbaserad rekrytering? : En intervjustudie om användandet av personlighetstest vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cassandra Reinholdz; [2019]
  Nyckelord :Rekrytering; personlighetstest; organisation; byråkrati; rationalitet; rekryteringsprocess; kompetensbaserad rekrytering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att vi bättre kan förstå varför personlighetstest implementeras vid personalrekrytering och vilka funktioner de fyller ur ett organisa­tionssociologiskt perspektiv. Fråge­ställningarna som undersökts i studien är: 1) I vilka avseenden påverkas rekryteringen positivt eller negativt av personlighetstest enligt informanterna? 2) Blir rekryteringsprocessen mer kompetensbaserad med användning av personlig­­hetstest? 3) Vilka organisationssociologiska funktioner uppfyller personlighetstesten? 4) Hur mycket förlitar sig rekryterarna på personlighetstesten? För att undersöka frågorna gjordes intervjuer med fem personer som har arbetat eller arbetar med rekrytering där de använder eller har använt sig av personlighets­test vid rekrytering. LÄS MER

 3. 3. Personlighetstester - Vad är meningen med dem? En fallstudie om personlighetstesters roll i en organisation som en kulturell artefakt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Sjögren; Dahl Caroline; [2019]
  Nyckelord :Personlighetstest; Kultur; Kulturell artefakt; Sensemaking; Översättning;

  Sammanfattning : Uppsatsen fördjupar sig i användningen av personlighetstester. Idag förekommer det en diskussion i forskarsamhället kring personlighetstesters validitet och förmåga att mäta personligheter. Studier har dock även visat att det finns ett starkt stöd för testerna inom HR-världen. LÄS MER

 4. 4. Auktoritär påverkan och personlighetsfaktorer - en kvantitativ studie om relationen mellan auktoritativ påverkan och personlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filippa Börjesson; Louise Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :femfaktorteorin; personlighetsfaktorer; påverkan; auktoritetsprincipen; auktoritativ påverkan; click-whirr-funktionen ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the relationship between authoritative persuasion on the basis of Robert Cialdinis authority principle and on the basis of the Five-Factor theory. A internet survey in three parts was conducted with 91 (N). Part one handled descriptive issues and part two was a personality test. LÄS MER

 5. 5. "Ingen skulle ju sätta in 11 högerbackar i ett fotbollslag" : En kvalitativ studie om hur organisationer arbetar med team

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Andersson; Sara Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Team; teamroller; rekrytering; personlighetstest; person-group fit;

  Sammanfattning : .... LÄS MER