Sökning: "Perspektivtagande"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Perspektivtagande.

 1. 1. Empatins betydelse i den professionella samverkan med vårdnadshavare : En kvalitativ studie ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingeborg Carlquist; Caroline Pålsved; [2019]
  Nyckelord :Empati; förskola; förskollärare; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva hur förskollärare ser att deras empati kan komma till uttryck i samverkan med vårdnadshavare. Frågeställningarna löd: Hur beskriver förskollärare ett empatiskt förhållningssätt i mötet med vårdnadshavare,samt vilken betydelse tillskriver förskollärarna empatin i samverkan med vårdnadshavare? Resultatet bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap och medborgerliga kompetenser - En kunskapsöversikt kring demokratiuppdraget och medborgerliga kompetenser i ämnet samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pawel Pawlikowski; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Civic education; Demokrati; Medborgerlig bildning; Medborgerliga kompetenser; Teaching methods; Undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten utgick från två frågeställningar där den första undersökte hur skolan och ämnet samhällskunskap arbetar med demokratiuppdraget som nämns i läroplanen och hur den återspeglas i forskningen. Frågan utgår från skolans demokratiuppdrag och försöker definiera vad som efterfrågas hos en demokratisk medborgare. LÄS MER

 3. 3. Historisk empati hos gymnasieelever: Om affektiva och kognitiva aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriella Österlind; [2018]
  Nyckelord :Affektiva kopplingar med historien; Gymnasieelever; Historisk empati; Kognitiva aspekter av historisk empati; Kontextualisering; Perspektivtagande;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning om historisk empati. Enkelt uttryckt handlar detta begrepp om hur elever förklarar aktörers ageranden i det förflutna. LÄS MER

 4. 4. Att lära för livet genom en kameralins : - en studie om vilka lärprocesser som synliggörs vid elevers filmskapande ifritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Vikström; Björn Fagergren; [2018]
  Nyckelord :filmskapande; fritidshem; lärprocesser; sociokulturellt perspektiv; intersubjektiva rummet; visuell minietnografisk studie;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka lärprocesser som synliggörs när elever på två fritidshem arbetar medfilmskapande. Studien har inspirerats av en visuell minietnografisk studie där två elevgrupper fråntvå olika fritidshem har observerats genom videoobservationer samt fältanteckningar under totalt fyratillfällen. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness och Perspektivtagande ur ett innovationsperspektiv : Om en individs empatiska och kreativa förmåga påverkar innovation i grupp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tilda Nordin; Ylva Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Finns det ett positivt samband mellan individens nivå av kreativitet/mindfulness och individens nivå av empati?   Hypotes: A: Empati och mindfulness/kreativitet korrelerar positivt. B: Empati och mindfulness/kreativitet ökar flow synchronization och bidrar till innovation i grupp. LÄS MER