Sökning: "Perspektivtagande"

Visar resultat 16 - 20 av 26 uppsatser innehållade ordet Perspektivtagande.

 1. 16. ”Man kan ta reda på mycket och får leka lite detektiv” : En studie om elevers uppfattningar kring att arbeta med källor i historieämnet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Åsa Colliander Celik; [2013]
  Nyckelord :Historiska källor; historisk empati; perspektivtagande; källkritik; historieundervisning; grundskolan; sociokulturell; fenomenografi; fokusgrupper; nationellt prov;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ och beskrivande studie kring hur elever uppfattar att arbeta med historiska källor. Studien beskriver även hur förutsättningarna för och uppfattningarna om en god historieundervisning i skolan har förändrats och hur dagens förutsättningar ser ut. LÄS MER

 2. 17. Utveckling av förståelse för empatiska reaktioners relationella innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Birgitta Hanson; Susana Persson; [2012]
  Nyckelord :Empati; emotionell kommunikation; socialt perspektivtagande; social kompetens; utveckling; barn; adolescens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This cross-sectional study explored children’s understanding of empathic reactions relational meaning and if this understanding increases with age. It also explored an association between this ability and ability for social perspective taking. LÄS MER

 3. 18. Perspektivets socialpsykologiska grund : En uppsats om perspektivets framträdande, gränser och variation i en social kontext

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Peter Redving; [2012]
  Nyckelord :perspective generalized other taking the perspective of the other social self sociality; psykologi socialpsykologi kognition Henry Montgomery Joop van der Pligt Alan Page Fiske George Herbert Mead perspektiv perspektivtagande den generaliserade andra socialitetsform socialt jag social attribution;

  Sammanfattning : Uppsatsens utgångspunkt är att perspektivet utgör en psykosocial länk mellan individ och omvärld. Med grund i Henry Montgomerys perspektivmodell, som bland annat framhåller hur fakta och värderingar är intimt förbundna i social perception, förs ett resonemang kring perspektivets socialpsykologiska förankring i mellanmänskliga sammanhang. LÄS MER

 4. 19. "Vem bryr sig" : - påverkas empati av personlighet, träning eller situation?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Marie Joelsdotter Hallbäck; [2012]
  Nyckelord :empati empatiska processer; perspektivtagande; empatisk omsorg; rolltagande; affekter; professionellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om förutsättningar för empati i form av personlig disposition och aktuell situation samverkar med empatiska processer för att ge ett emotionellt utfall.Blivande behandlare (n=90) och specialpedagoger / speciallärare (n=50) fick se filmer och besvara frågeformulär baserade på IRI och MACL. LÄS MER

 5. 20. ”Men det är ju bara ett spel” : Samband mellan våldsamma tv- och datorspel och empati

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Joel Åkerlind; [2012]
  Nyckelord :empathy; Davis IRI; video game; violence; adolescence;

  Sammanfattning : Att spela tv- och datorspel är idag en stor del av många människors liv. Ioch med en förfinad teknik hos spelen, med bättre spelmiljö och artificiellintelligens skapas det en större realism och funderingar kan uppstå hur dettakan påverka en utövare. LÄS MER