Sökning: "Perspektivtagande"

Visar resultat 21 - 25 av 26 uppsatser innehållade ordet Perspektivtagande.

 1. 21. Samverkansformer för en inkluderande skola : Eleven – ett vad eller ett vem?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Susanne Lundh; Marie Österberg; [2011]
  Nyckelord :beteendeproblem; samverkan; inkludering;

  Sammanfattning :   Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika uppfattningar rektorer har om samverkansformer i skolan för att skapa förutsättningar för en inkluderande skola. Syftet är även att få svar på vilka åtgärder och lösningar som rektorer anser är av betydelse för att kunna inkludera elever som uppvisar beteendeproblem i skolan. LÄS MER

 2. 22. Sambandet mellan att beröras av andras känslor och att vara kritisk disponerad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Peter Öster; [2010]
  Nyckelord :Empati; Kritiskt tänkande;

  Sammanfattning : Begreppet kritisk tänkande har breddats genom att fler aspekter börjar accepteras. Den emotionella aspekten sägs ingå i den nya synen. LÄS MER

 3. 23. Perspektivtagandets betydelse för barns känslor och tankar i empativäckande situationer

  L3-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Svensson; [2009]
  Nyckelord :decentrering; interaktion; perspektivtagande; empati; empatisk utveckling; emotion; barn; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan barns förmåga till perspektivtagande och deras kognitiva respons på jämlikars affektiva upplevelser. 90 stycken andraklassare respektive 119 stycken fjärdeklassare deltog i studien. Svarsfrekvensen var 83 %. The Interpersonal Negotiating Strategies Interview (Schultz et al. LÄS MER

 4. 24. Diskurser inom kommunal och privat pianoundervisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Magdalena Prahl; [2008]
  Nyckelord :discourse; discoursal analysis; interaction theory; piano; teachning; diskurs; diskursanalys; interaktionsteori; kulturskolan; pianoundervisning; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vilka diskurser ger elever och lärare uttryck för i pianoundervisning? Syftet med min uppsats är att undersöka hur pianoelever och pianolärare på kulturskolan och inom ett studieförbund genom språket ger uttryck för en mängd förhållningssätt och attityder. Vad sägs i samtalen kring deras undervisning och vilka diskurser och tankekollektiv bildar dessa åsikter tillsammans? Jag har använt mig av fyra djupgående intervjuer och två videodokumentationer för att dels studera elevernas och lärarnas uttryckta upplevelser men också för att ta del av det som verkligen sker under lektionstid. LÄS MER

 5. 25. Är det lättare att känna empati för en person som är snäll än elak? : En svensk empatiskala utvecklas och testas.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Therese Selvik; Cecilia Ankarfjäll; [2007]
  Nyckelord :empathy; translation; scale; perspective taking;

  Sammanfattning : Empati kan beskrivas som en förmåga att veta vad en person känner och tänker. Denna studies huvudsyfte var att översätta C. Daniel Bat-sons empatiskala till svenska. Syftet var även att testa om det fanns skillnader vid perspektivtagande samt skillnader i empati när den and-re är snäll jämfört med elak. LÄS MER