Sökning: "Perspektivtagande"

Visar resultat 6 - 10 av 26 uppsatser innehållade ordet Perspektivtagande.

 1. 6. ”Jag gör uppror mot det här sittandet” : Lärares resonemang kring drama som metod i svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Neimark; [2017]
  Nyckelord :Drama; svenskundervisning; läsförståelse; förkroppsligad litteraturläsning;

  Sammanfattning : Drama är en metod som verkar främjande för kommunikativa förmågor på grupp- och individnivå. Det gynnar såväl ämneslärande som social utveckling. LÄS MER

 2. 7. Empatiska supportanställda och deras yrkeskompetens : En kvantitativ studie av IT-supportanställda vid tre universitet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sofia Stadenfeldt; [2017]
  Nyckelord :empati; yrkeskompetens; kompetensutveckling; perspektivtagande; fantasi;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att identifiera kompetenser hos anställda verksamma inom IT-supportbranschen samt undersöka om det finns ett samband mellan empatisk disposition och utveckling av yrkeskompetensen hos dessa. Anställda personalchefer samt IT-chefer besvarade frågor kring vilka kompetenser som krävs för att utföra ett bra jobb som IT-supporttekniker. LÄS MER

 3. 8. Kvinnors empati i vården : Betydelsen av bakgrund, familj och arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Flinth Andersson; [2015]
  Nyckelord :Empathy; siblings; family; nursing; working position;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att empatin är viktig för arbetare inom vården, så att de kan ge gensvar på kundernas upplevelser. Syftet var att undersöka om det finns skillnader i empati och vad de kan bero på hos kvinnor i vården. Studien använder Davis (1983) mätinstrument IRI som delades ut i pappersformat samt elektroniskt. LÄS MER

 4. 9. Socialitet – vad är det? : En sociologisk forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Charlotte Andersson; [2015]
  Nyckelord :sociality; perspective of others; social responsivity; personality; loneliness; social competence; shame; socialitet; perspektivtagande; social responsivitet; personlighet; ensamhet; social kompetens; sociala relationer; skam; hänsynsfull ouppmärksamhet;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts utifrån iakttagelsen att det i forskningssammanhang inom samhällsvetenskaperna hänvisas till begreppet eller fenomenet socialitet utan att det egentligen redogörs för vad som åsyftas. För att ge ökad förståelse av socialitet har syftet för denna studie varit att belysa hur socialitet som begrepp eller fenomen beskrivs inom mikrosociologisk teoribildning och empirisk forskning. LÄS MER

 5. 10. Krigsdans & Elsa-gubbar : En kvalitativ observationsstudie om materials agens i förhållande till barns möjligheter och begränsningar till könspositionering i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Lindahl; Eva Mattsson; [2015]
  Nyckelord :Könspositionering; material; samhandling; makt; diskurs; förskola; flickor och pojkar;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som ges då barn positionerar sig själva och varandra utifrån olika könsmönster i samhandlandet med återvinningsmaterial samt andra material i förskolans verksamhet. Vår utgångspunkt i sammanhanget är att kön är något som är socialt konstruerat utifrån en föreställning om vad som är kvinnligt och manligt, en tvådelad kategorisering av kön, och att dessa föreställningar både styr och begränsar hur flickor och pojkar görs olika (Eidevald 2011, s. LÄS MER