Sökning: "Peter Ahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Ahl.

  1. 1. Omprövning av skadedstånd för personskada och Trafikskadenämndens ställning i det ersättningsrättsliga systemet

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Peter Ahl; [2007-02-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Rättsläget beträffande omprövning av skadestånd för personskada är osäkert. För att rätt till omprövning skall föreligga krävs att något förhållande som låg till grund för den ursprungliga bedömningen av skadeståndet ändras väsentligt. LÄS MER