Sökning: "Peter Beyls"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Beyls.

  1. 1. Interaktiv generativ konst? : En utredning av relationen och samspelet mellan interaktiv och generativ konst betraktat utifrån konstverken Petri av Peter Beyls och Shaping Form (and Space) av Ernest Edmonds

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Jakob Jennerholm Hammar; [2017]
    Nyckelord :Generativ konst; interaktiv konst; interaktivitet; digital konst; computer art; Peter Beyls; Ernest Edmonds;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur relationen mellan interaktiv och generativ konst ser ut samt att försöka utreda om de kan förstås samexistera och definieras som ett utpräglat konstnärligt uttryck eller koncept. Detta i och med deras historiska och estetiska sammankoppling trots sina tillsynes paradoxala egenskaper. LÄS MER