Sökning: "Peter Edwardsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Peter Edwardsson.

 1. 1. Narrativ historia : Machalniks under Israels självständighetskrig 1948-49

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Peter Edwardsson; [2017]
  Nyckelord :narrativ historia; narrativ; historia; historiebruk; historiemedvetande; Machal; Israel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historiemedvetande : En studie av läroböckers syn på Sovjetunionen över tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Peter Edwardsson; [2009]
  Nyckelord :historia; historiemedvetande; historieförmedling; Sovjetunionen; kommunismen; gymnasieläroböcker;

  Sammanfattning : Min syfte med uppsatsen har varit att se om det genom att undersöka fyra olika läroböcker i historia utgivna under en 50-årsperiod, se om det kunde finnas någon förskjutning över tid när det gäller hur läroböckerna skildrat och belyst Sovjetunionen mellan åren 1917-1953.Till min hjälp att undersöka denna frågeställning, har jag i min aktuella uppsats och undersökning använt mig av en komparativ metod och det huvudsakliga teoretiska verktyget har varit historiemedvetande. LÄS MER

 3. 3. Kampen om historien : levande eller statlig historia i skolan?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Peter Edwardsson; [2009]
  Nyckelord :historia; historiebruk; historiemedvetande; forum för levande historia; kommunism; nazism; mänskliga rättigheter; brott mot mänskligheten;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är dels att försöka se vilka frågor eller argument som kommit fram i debatten kring det uppdrag som Forum för levande historia (FFLH) har fått av regeringen se hur olika historielärare ser på informationskampanjen. Undersökningen inriktar sig på att genom användandet av de teoretiska verktygen historiemedvetande och historiebruk, försöka se om det finns en diskrepans mellan den akademiska världen och skolans värld, mellan forskare på våra universitet och historielärare ute på våra skolor och det utifrån den debatt som uppstått kring Forum för levande historias senaste uppdrag – att belysa och informera om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. LÄS MER

 4. 4. Yttrandefriheten - en normativ studie

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Peter Edwardsson; [2009]
  Nyckelord :yttrandefrihet; demokrati; rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren verkar de alltmer ha uppstått en polarisering i vårt västerländska samhälle. En polarisering som handlar om vilken som ska ha rätten att diktera eller definiera vilken eller vilka som ska ha rätt att få yttra sig offentligt. LÄS MER

 5. 5. Machal : berättelserna om fyra svenska frivilliga (machalniks) som deltog i Israels självständighetskrig 1948-49

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Peter Edwardsson; [2007]
  Nyckelord :Palestinakriget 1948-1949; Israel; frivilliga i andra staters krig ; Machal; Machalnik; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar sig dels på fyra svenska frivilliga (s.k. machalniks) som deltog under Israels självständighetskrig 1948-49, dels på hur Machal (organisationen som samordnade dessa frivilligas insatser) ser på organisationens och dess medlemmars insatser under kriget. LÄS MER