Sökning: "Peter Frankson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Frankson.

  1. 1. Hot och våld inom ambulanssjukvården : En kvantitativ enkätstudie

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

    Författare :Robin Ingemarsson; Peter Frankson; [2020]
    Nyckelord :Hot och våld; ambulanspersonal; ambulanssjukvård; lågaffektivt bemötande;

    Sammanfattning : Introduktion: Hot och våldssituationer kan hända när som helst och var som helst inom ambulanssjukvården. Hot och våld är något som ständigt ökar i samhället. Tidigare forskning visar att hot och våld inom ambulanssjukvården är vanligt förekommande. Syfte: Att belysa förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal. LÄS MER