Sökning: "Peter Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Peter Jonsson.

 1. 1. Automated Testing of Database Schema Migrations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Peter Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modern applications use databases, and the majority of them are relational databases, which use schemas to impose data integrity constraints. As applications change, so do their databases. Database schemas are changed using migrations. LÄS MER

 2. 2. Physical modeling of a heavy-duty engine for test-cycle simulations in Modelica

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Peter Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Engine development for reduced fuel consumption and for the ability to use alternative types of fuels is required as emissions and the limited access of petroleum are issues coupled to diesel engines. Experimental testing is in many cases insufficient and expensive in comparison with simulations for engine development. LÄS MER

 3. 3. Investerares riskexponering i hållbara investeringar : En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kim Jonsson; Jacob Larsson; [2018]
  Nyckelord :Asymmetric risk; sustainability; ESG; beta value; dynamic SRI; positive screening; selection criteria; portfolio allocation; RobecoSAM; Asymmetrisk risk; hållbarhet; ESG; betavärde; dynamisk SRI; positivt urval; urvalskriterier; portföljallokering; RobecoSAM;

  Sammanfattning : Titel: Investerares riskexponering i hållbara investeringar - En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi Författare: Kim Jonsson & Jacob Larsson Handledare: Peter Lindberg Datum: Maj, 2018 Syfte: “Undersöka huruvida en portföljs negativa asymmetriska risk, ur ett investerarperspektiv påverkas av positivt urval utifrån dynamisk SRI, baserad på ESG-faktorer”.  Metod: Konstruktion av en hypotetisk portfölj bestående av aktier, utifrån dynamisk SRI och positivt urval. LÄS MER

 4. 4. Analys av informationsbehovet för effektivt arbete med produktion : Examensarbete 2018 i Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, MaskinteknikHögskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktionHögskolan i Jönköping/JIBS Entrepreneurship Centre; Högskolan i Jönköping/JTH, MaskinteknikHögskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Axel Kindbom Jonsson; Samuel Svedberg; [2018]
  Nyckelord :Maskinteknik; information; industri 4.0; industriell; organisation;

  Sammanfattning : Research about the kind of information that gives roles in manufacturing companies the ability to make better decisions in their everyday work is a complex area. Much exploration is left to do for the scientists. Much information has been made available in conjunction with the IT era. LÄS MER

 5. 5. Vilka konsekvenser kan en järnvägsutredning få för tätortsutvecklingen? : En konsekvensanalys av utredningsområdet: Stationsläge Piteå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Peter Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Urban development; Societal; Planning; Consequences; Planning; Railway; Infrastructure; Investment; Pilot study; National interest; Socio; Tätortsutveckling; Samhällsutveckling; Samhällsplanering; Konsekvenser; Planering; Järnväg; Infrastruktur; Investering; Förstudie; Riksintresse; Samhällsekonomisk;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är framdragningen av kustjärnvägen Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå med stationslägen i bland annat Skellefteå och Piteå. Järnvägen är en miljövänlig transportlösning för gods men också för persontransporter, som bidrar till att binda samman hela kustlandet. LÄS MER