Sökning: "Peter Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Peter Lindberg.

 1. 1. Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag : En kvantitativ studie om förklaringsvariablerna kring kapitalstrukturhos svenska onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emil Lindgren; Matthias Sundekvist; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldkvot; agentteori; asymmetrisk information; pecking order; trade-off; svenska onoterade företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag - En kvantitativ studie omförklaringsvariablerna kring kapitalstrukturen hos mindre svenska onoterade aktiebolag Nivå: Examensarbete i företagsekonomi Författare: Emil Lindgren och Matthias Sundekvist Handledare: Peter Lindberg Datum: Januari - 2021 Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur storlek, lönsamhet, tillgångsstruktur,tillväxt samt ränta påverkar kapitalstrukturen i små svenska onoterade aktiebolag. Metod: I studien tillämpas ett kvantitativt tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nisha Khan; Samsam Farah; [2020]
  Nyckelord :CEO turnover; eventstudy; insider CEO; outsider CEO; EMH; VD-byte; eventstudie; insider-och outsider VD; EMH;

  Sammanfattning : Titel: Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte: En kvantitativ studie. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Nisha Khan & Samsam Mohamed Farah Handledare: Peter Lindberg. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta och deras upplevelser av hur den påverkar deras identitet : en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Peter Lindberg; Kristina Green; [2020]
  Nyckelord :Chronic pain; identity; thematic analysis; Identitet; långvarig smärta; tematisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig muskuloskeletal smärta är ett stort folkhälsoproblem. Förutom att smärtan ofta leder till en funktionsnedsättning kan den även ha en negativ inverkan på en persons liv på flera olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Avkastningskrav och riskpreferenser : En studie om sambandet mellan ägarnas avkastningskrav och företagsledningens riskpreferenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pontus Gelin; [2019]
  Nyckelord :Return requirements; capital structure; risk; CAPM; beta value β ; CEO CEO ; risk preferences.; Avkastningskrav; kapitalstruktur; risk; CAPM; betavärde β ; verkställande direktör vd ; riskpreferenser.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Avkastningskrav och riskpreferenser – En studie om sambandet mellan ägarnas avkastningskrav och företagsledningens riskpreferenser.   Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi   Författare: Pontus Gelin   Handledare: Peter Lindberg   Datum: Februari 2019   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan ägarnas avkastningskrav och en kvinnlig verkställande direktör. LÄS MER

 5. 5. Investerares riskexponering i hållbara investeringar : En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kim Jonsson; Jacob Larsson; [2018]
  Nyckelord :Asymmetric risk; sustainability; ESG; beta value; dynamic SRI; positive screening; selection criteria; portfolio allocation; RobecoSAM; Asymmetrisk risk; hållbarhet; ESG; betavärde; dynamisk SRI; positivt urval; urvalskriterier; portföljallokering; RobecoSAM;

  Sammanfattning : Titel: Investerares riskexponering i hållbara investeringar - En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi Författare: Kim Jonsson & Jacob Larsson Handledare: Peter Lindberg Datum: Maj, 2018 Syfte: “Undersöka huruvida en portföljs negativa asymmetriska risk, ur ett investerarperspektiv påverkas av positivt urval utifrån dynamisk SRI, baserad på ESG-faktorer”.  Metod: Konstruktion av en hypotetisk portfölj bestående av aktier, utifrån dynamisk SRI och positivt urval. LÄS MER