Sökning: "Peter Nagy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Nagy.

  1. 1. Momentreduktion i spontvägg

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

    Författare :Rikard Nagy; [2010]
    Nyckelord :konstruktioner; spont; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Examensarbetet behandlar fenomenet momentreduktion. Reduktionen uppstår då en spontvägg deformeras och krafterna i jorden omfördelas. I arbetet har fyra olika spontdimensioneringsmetoder behandlats som på olika sätt leder till ett dimensionerande moment. LÄS MER