Sökning: "Peter Nordberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Nordberg.

  1. 1. Discrete-event simulation of conveyor systems - Providing decision support for Saab Automobile AB

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

    Författare :Peter Nilsson; Gustaf Nordberg; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER