Sökning: "Peter Rosenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Rosenius.

  1. 1. Läran tidsandan och nätverken : En litteraturstudie av kyrkan i samhället 1800-1870

    Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Lars Gunnar Pahlm; [2008]
    Nyckelord :Historia; Kyrkohistoria; Samhället 1800-1870; Väckelserörelser;

    Sammanfattning : The period of church awakening in Sweden during the first half of the nineteenth century, has had a great influence on the Swedish society. During that time certain persons are to be noticed. Peter Fjellstedt and Peter Wieselgren, priests in the Swedish Church, are among those who were of special importance. LÄS MER