Sökning: "Peter Ryberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Peter Ryberg.

 1. 1. Sömn och studieprestation i matematik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Peter Ryberg; Philip Peste; [2020-09-14]
  Nyckelord :Sömn; sömnlängd; sömnkvalitet; stress; studieprestation; poängnivå; matematik; problemlösning.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker i vilken utsträckning gymnasieelevers sömnvanor påverkar deras stu-dieprestation i ämnet matematik. Studieprestation mäts som poängnivån eleverna uppnådde på det senaste provet i matematik de skrivit. Sömnvanor beskrivs som sömnlängd, sömnkvalitet, stress inför läggdags och internetanvändning nattetid. LÄS MER

 2. 2. Den relativistiska himmelssfären

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Rickard Cullman; Albin Nydén; Hanna Persson; Peter Ryberg; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats används Cliffordalgebra för att visualisera hur himmelssfären förändras tillföljd av en Lorentztransformation i Minkowskirummet. Lorentztransformationen härleds förstgenom ett fysikaliskt resonemang. LÄS MER

 3. 3. Capital Goods for the Common Good : The Capital-to-income Ratio's connection to Income Inequality in Sweden

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Peter Ryberg; [2015]
  Nyckelord :Capital-to-income ratio; Capital; Wealth; Income Inequality; The Second Fundamental Law of Capitalism; Growth Rate; Savings Rate;

  Sammanfattning : This thesis utilises the second fundamental law of capitalism in order to study the development of income inequality in Sweden, from the start of the 19th century to the beginning of the 21stcentury. The law is studied from a historical perspective (examination of national accounts as time series), and empirically analysed (regression analysis). LÄS MER

 4. 4. Svenska nätverksagentens funktion vid inträde på den kinesiska marknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Jeppsson; Simon Ryberg; Per Isaksson; Peter Åhlander; [2004]
  Nyckelord :Kina; nätverksagent; Foreign market entry; relationer; matchning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att underlätta för små och medelstora svenska företag som planerar en affärsetablering i Kina genom att ge ökad kunskap om vad en nätverksagent kan erbjuda samt vilka problem som är vanligt förekommande när företag vill etablera sig i Kina. Utöver detta syftar uppsatsen till att ge ett teoretiskt bidrag till nätverksagentens möjliga funktion vid foreign market entry Slutligen vill vi även bidra med eventuella rekommendationer till både företagen och nätverksagenterna om vad de kan behöva tänka på och förbättra för att lättare kunna uppnå sina mål. LÄS MER