Sökning: "Peter Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Peter Svensson.

 1. 1. Digitalisering inom teknikhandelns småföretag : Hur småföretag hanterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom den traditionella industrin.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Peter Svensson; [2021]
  Nyckelord :digitalization; small businesses; wholesale; technical trading; digital capabilities; leadership capabilities; digitalisering; småföretag; partihandel; teknikhandel; digital förmåga; ledarskapsförmåga;

  Sammanfattning : Digitaliseringen erbjuder utmaningar och möjligheter för såväl små som stora företag och driver inom partihandeln effektivisering, stordriftsfördelar och automatisering vilket bedöms leda till fortsatt konsolidering med färre och större företag. Forskning visar att förutsättningarna att hantera utmaningar och möjligheter ser olika ut beroende på olika faktorer som företagsstorlek, ålder, bransch och resurser. LÄS MER

 2. 2. Analys om spridning av jätteloka i Kristianstads kommun : GIS- analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Peter Johan Svensson; [2021]
  Nyckelord :Invasiva arter; jättelokan; Heracleum mantegazzianum; invasionsprocess; GIS;

  Sammanfattning : Spridning av invasiva arter medför stora konsekvenser för den biologiska mångfalden, människors hälsa och ekonomi. Jättelokan är en av de vanligt förekommande invasiva arterna som finns i Sverige. Det finns omfattande kunskaper om jättelokans biologiska egenskaper, spridning och påverkan på biologiska mångfalden och människor. LÄS MER

 3. 3. Skillnader i pojkars och flickors läsinlärning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Peter Arvebro-Sjöö; Angelika Svensson; [2021]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; könsskillnader; läsinlärning; lässtrategier; motverka skillnader;

  Sammanfattning : Finns det skillnader mellan pojkar och flickors läsinlärning och vilka eventuella konsekvenser har det för undervisningen? Syftet med denna kunskapsöversikt är att ge en överblick över kunskapsläget inom läsinlärning för barn med särskilt fokus på motverkandet av skillnader utifrån kön. I denna kunskapsöversikt söker vi därför svaren på frågorna: Vilka faktorer förs fram av forskning som kan förklara pojkar och flickors skillnader i läsinlärning? Hur kan denna kunskap användas för att motverka skillnaderna?   Vi har sökt material genom databassökningar och bearbetat de texter vi valt genom en tematisk metod. LÄS MER

 4. 4. #Det_digitala_galleriet, En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pauline Bräutigam; Alice Löfqvist; Charlotte Maria Louise Cederqvist; [2021]
  Nyckelord :Konstgalleribranschen; organisationsförändring; Digitalisering; Digitisering; Digital transformering; Kärnaktiviteter Kärntillgångar; Digitalt engagemang; Demokratisering; Transparens; Covid-19-pandemin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: #Det_digitala_galleriet - En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen Författare: Alice Löfqvist, Charlotte Cederqvist & Pauline Bräutigam Handledare: Peter Svensson Problematisering: Konstbranschen har de senaste årtiondena präglats av en starkt digitalisering. Digitaliseringen har påverkat branscher genom förändrat kundbeteende, konkurrenslandskap samt nya teknologier. LÄS MER

 5. 5. Barriärer för hållbara investeringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Benke; Filippa Kjellberg; Ida Svensson; [2021]
  Nyckelord :Barriärer; Gap; Hållbarhet; Intention; Attityd; Beteende; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Barriärer för hållbara investeringar Seminariedatum: 2021-06-02 Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Julia Benke, Filippa Kjellberg, Ida Svensson Handledare: Peter Svensson Nyckelord: Barriärer, Gap, Hållbarhet, Intention, Attityd, Beteende Forskningsfråga: Vilka barriärer försvårar hållbara investeringar? Syfte: Studien syftar till att bidra med ny kunskap som ämnar att identifiera och förklara potentiella barriärer som försvårar förverkligandet av individens intention att investera hållbart samt identifiera möjliga förklaringar till varför det finns ett gap mellan hur individen vill agera och hur individen faktiskt agerar. Metod: Studien som är av kvalitativ karaktär har en abduktiv ansats. LÄS MER