Sökning: "Peter Tran"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Tran.

  1. 1. Katalytisk framställning av biogas

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

    Författare :Erik Möller; Lukas Dahlgren; Sandra Jonsson; Linnea Jörgner; Felix Larsson; Peter Tran; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En omfattande miljöpåverkan till följd av användandet av fossila bränslen har letttill ett behov av alternativa energikällor som inte bidrar till en ökad växthuseffekt.Biogas har potential att produceras som ett koldioxidneutralt bränsle. LÄS MER