Sökning: "Peter Vakker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Vakker.

  1. 1. Hur värderas en flygplats? Utveckling av en värderingsmodell

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :My Janghed Askler; Mats Johansson; Peter Vakker; [2003]
    Nyckelord :flygplats; företagsvärdering; värderingsmodell; Malmö-Sturup; Kastrup-Sturup; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : För att svara på frågan -Hur värderas en flygplats? har vi utvecklat en värderingsmodell för flygplatser som kan användas utifrån olika former av ägandeperspektiv. Faktum är att det är svårt att på ett generellt sätt bestämma hur en företagsvärdering skall utföras. LÄS MER