Sökning: "Peter William"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Peter William.

 1. 1. "Om jag inte var medlem i Jesu Kristi Kyrka, jag tror jag skulle vara ateist" : En studie om möjliga orsaker bakom fyra mormoners religiositet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Robert Yngve; [2020]
  Nyckelord :Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga; socialisering; deprivation; rationella val; sökande efter mening och tillhörighet; Peter L. Berger; Thomas Luckmann; Charles Glock; Rodney Stark; William S. Bainbridge.;

  Sammanfattning : This essay focuses on how four missionary Mormons from The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints became religious and joined the church. In the study, three questions are posed. LÄS MER

 2. 2. Kvaliteter i offentliga rum genom temporära användningar Fallstudier av offentliga miljöer inom kommunal planering i Halmstad och Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Stefan Bobovac; [2020]
  Nyckelord :Temporär användning; Kommunal stadsutveckling; Dialog; Aktivering; Målsättning; Jämförelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker vilka kvaliteter som ”temporär användning” skapar inom kommunal svensk stadsutveckling, men även hur temporär användning används. Idag finns det regelverk enligt reglering av Plan-och bygglagen (PBL) som styr hur offentliga miljöer på gator och torg får användas och går under begreppet "tillfällig användning" enligt anvisningar för bygglov och detaljplaner. LÄS MER

 3. 3. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 4. 4. Att återge Hamlet : Översättningsnormer och strategier vid teateröversättning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Nilsson Linda; [2016]
  Nyckelord :Shakespeare; Hamlet; translation studies; theatre translation; Swedish; English; translation strategies; norms; Shakespeare; Hamlet; översättningsvetenskap; teateröversättning; svenska; engelska; översättningsstrategier; normer;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar göra ett nedslag i svensk teateröversättning för den svenska teaterscenen. Teateröversättning är ett relativt outforskat forskningsfält generellt, men i synnerhet råder det en avsaknad av studier som fokuserar på svenska teateröversättningar. LÄS MER

 5. 5. Mellan livet och döden : Den litterära gotikens närvaro i dokumentära skildringar av självskada

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Therese Hallberg; [2015]
  Nyckelord :gothic; literary gothic; gothic horror; body horror; female gothic; self-harm; self-injury; autobiography; abject; Julia Kristeva; Reviving Ophelia; Mary Pipher; Vingklippt ängel; Berny Pålsson; Zebraflickan; Sofia Åkerman; Slutstation rättspsyk; Carrie; The Exorcist; Stephen King; William Peter Blatty;

  Sammanfattning : Autobiographies and documentaries usually aim to elicit a discussion about social issues by shocking and horrifying readers and viewers, often through graphic imagery.This study's ambition is to examine how literary documentary borrows from the gothic tradition to depict real societal issues. LÄS MER