Sökning: "Petersson Camilla"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Petersson Camilla.

 1. 1. Är det en hon eller en han?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Jensen; Katharina Petersson; [2017]
  Nyckelord :feministisk poststrukturalism; förskola; genus; heterosexuella matrisen; literacy; multipla subjekt; språk;

  Sammanfattning : Både i och utanför förskolan möts barn av normer kring vad som anses normalt för pojkar respektive flickor. Detta sker bland annat genom böcker, kläder och leksaker. Denna studies syfte är att undersöka hur barn i förskolan (1-5 år) skapar och utmanar genus i spontana egeninitierade literacyaktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Hur väljer medierna att gestalta Sverigedemokraterna? : En analys av mediernas makt i några svenska tidningars webbupplagor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Camilla Petersson; [2010]
  Nyckelord :Keyword: Content analysis; interviews; framing; priming; agenda setting and newsworthiness; Nyckelord: Innehållsanalys; intervjuer; framing; priming; agenda setting och nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Föräldrasamverkan i förskola och skola – en studie bland föräldrar och pedagoger

  C-uppsats,

  Författare :Marie Petersson; Camilla Jonsen; [2010]
  Nyckelord :förskola och skola; förälder; föräldrasamverkan; p;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken omfattning föräldrar och pedagoger erfar att desamverkar och vad det finns för likheter och skillnader gällande föräldrasamverkan i förskolan och skolan. Hur erfar föräldrar och pedagoger samverkan mellan hem och förskola? Hur erfar föräldrar och pedagoger samverkan mellan hem och skola? Vad finns det för likheter och skillnader gällande föräldrasamverkan mellan förskolan och skolan irelation till vad som skrivs i läroplanerna om föräldrasamverkan?För att genomföra studien har både kvantitativa och kvalitativa undersökningar använts. LÄS MER

 4. 4. Varför blev det på detta viset? : Några elevers tankar om vad de tror är anledningen till att de lämnat grundskolan utan betyg i ämnet svenska

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Lena Olofsson; Camilla Petersson; [2009]
  Nyckelord :grundskola; betyg; svenska; godkänd; icke godkänd;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka vad elever med avsaknad av betyg i ämnet svenska från grundskolan tror att detta beror på. Vi har även undersökt om eleverna, enligt dem själva, fått tillräckliga förut-sättningar för att nå målen i ämnet. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter ett svenskt företag kan möta vid implementering av Code of Conduct i Kina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Taru Mäkelä; Anna Wigg; Camilla Petersson; [2009]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Balance Scorecard; IKEA; Kina; Code of Conduct; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka svårigheter ett svenskt företag kan möta när de ska implementera sitt Code of Conduct hos leverantörer i Kina. Vi ska även ge förslag på hur implementeringsprocessen av Code of Conduct kan underlättas... LÄS MER