Sökning: "Petra Öhman Jörgensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Öhman Jörgensen.

  1. 1. En studie av tjänstepersoners autonomi och inre motivation ur ett self-determination theory perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Ivan Klingberg; Petra Öhman Jörgensen; [2021]
    Nyckelord :self-determination theory; autonomy; intrinsic motivation; autonomy support; job satisfaction; self-perceived health; inre motivation; autonomistöd; arbetstillfredsställelse; självskattad hälsa; Social Sciences;

    Sammanfattning : Self-determination theory posits that autonomy, the experience of acting from choice rather than from external pressure, is essential for psychological well-being and development. Additionally, autonomy is thought to have a crucial role in facilitating intrinsic motivation in the workplace. LÄS MER