Sökning: "Petra Öhman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Petra Öhman.

 1. 1. Egenerfarnas perspektiv på vad som främjar återhämtning vid självskadebeteende : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Veronica Willman; Petra Öhman; [2021]
  Nyckelord :recovery; mental health; non-suicidal self-injury; self-harm; self-injurious behavior; deliberate self-harm; literature review; återhämtning; psykisk ohälsa; självskada; självskadebeteende; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är relativt vanligt förekommande bland personer med psykisk ohälsa. Återhämtning är ett begrepp som beskriver hur en person kan återerövra och finna kvalitet i sitt liv trots svår sjukdom. Självskadebeteende innebär ett stort lidande för individen och påverkar närstående i personens omgivning negativt. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på dagligt liv i en familj när en nära anhörig drabbas av demens i tidig ålder : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Pauline Henningsson; Petra Öhman; [2017]
  Nyckelord :Medicine; Dagligt liv; demens i tidig ålder; familj; integrerad litteraturöversikt; litteraturstudie; närstående; omvårdnad; stöd; tidigt utvecklad demens;

  Sammanfattning : Demens är en vanlig sjukdom i samhället. När en person drabbas av kronisk sjukdom påverkas hela familjen. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om hur dagligt liv i en familj påverkas när en nära anhörig drabbas av demens i tidig ålder. Studien utfördes i form av en integrerad litteraturöversikt. LÄS MER

 3. 3. Learning Grammar : A study of upper secondary level students’ attitudes and beliefs concerning the learning of grammar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Petra Tuomas; [2016]
  Nyckelord :explicit teaching; implicit teaching; grammar learning; upper secondary school;

  Sammanfattning : The communicative approach to language learning is widely taught in Western education, and yet its predecessor, the grammar-translation method, is still commonly employed in other parts of the world. In Sweden, the increasing popularity of the communicative approach is often justified by the high level of students’ communicative skills (Öhman, 2013). LÄS MER

 4. 4. Nationella prov i NO -ett sätt att bidra till en mer likvärdig bedömning?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Petra Rossbäck Holst; [2013]
  Nyckelord :Likvärdig och rättvis bedömning; nationella prov i NO; bedömningspraktik; fokusintervju;

  Sammanfattning : SammanfattningI föreliggande studie undersöks hur lärare arbetar med bedömning av de nationella proven i NO i skolår 9. Eftersom ett huvudsyfte med de nationella proven i NO är att stödja en rättvis- och likvärdig bedömning och betygsättning (Skolverket 2013) är det av intresse att klargöra om, och på vilket sätt, proven kan fungera som ett redskap för likvärdig bedömning. LÄS MER