Sökning: "Petra Bäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Bäck.

  1. 1. Pedagogers bemötande av barn i kris

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Petra Bäck; Jessica Falk; [2009]
    Nyckelord :kris; sorg; barn; pedagoger; trygghet;

    Sammanfattning : Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger bemöter barn i kris. Vi kommer att behandla hur viktiga pedagoger är i ett krisdrabbat barns liv. De teorier vi utgår ifrån är Cullbergs teori om krisens faser och Bowlbys bindningsteori. I bakgrunden tar vi upp bl. LÄS MER