Sökning: "Petra Bovall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Bovall.

  1. 1. Att skapa en kommunikationsstödjande lärandemiljö : strategier och erfarenheter i en språkklass

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

    Författare :Klara Ingelberg; Petra Bovall; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER