Sökning: "Petra Brant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Brant.

  1. 1. Uteförskolan och inneförskolan- en jämförande studie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Petra Brant; [2012]
    Nyckelord :Fantasiutveckling; Grovmotorik; Finmotorik; Fördelar; Nackdelar;

    Sammanfattning : Genom att jag har samlat in empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer av sammanlagt två pedagoger och fyra barn på två olika förskolor, har jag undersökt vad barn och pedagoger anser om uteförskolor respektive inneförskolor. Sedan har jag jämfört uteförskolan med inneförskolan samt granskat deras fördelar och nackdelar ur ett pedagogiskt perspektiv. LÄS MER