Sökning: "Petra Dahlgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Petra Dahlgren.

 1. 1. ”JAG FÖRLORAR INGENTING PÅ MIN ISOLERING” - En kvalitativ innehållsanalys av hur äldre representeras och gestaltas i dagspress under pandemin covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Petra Dahlgren; Vera Kjellman; [2020-06-25]
  Nyckelord :Äldre; ålderism; åldersdiskriminering; nyhetsmedier; dagspress; covid-19; corona; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspressunder pandemin covid-19 samt huruvida det finns skillnader i hur morgonpress ochkvällspress representerar och gestaltar äldre.Teori: Representationsteorin, gestaltningsteorin och teorin om nyhetsvärdering.Metod: Kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Hopp eller förtvivlan? : En kvantitativ enkätundersökning i sociala medier om människors attityder till kommunikationen kring klimatförändringar.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Petra Åslund; Magdalena Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Miljösociologi; klimatförändringar; kommunikativa angreppssätt; attityder; genus; idealisering; symboliskt kapital; kvasi-experimentell design; Environmental sociology; climate change; communicative approaches; attitudes; gender; idealization; symbolic capital; Quasi-experimental design.;

  Sammanfattning : Klimatfrågan är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle och det tycks finnas en stor medvetenhet hos de flesta människor om att det krävs akuta insatser och stora livsstilsförändringar, om vi ska ha möjlighet att minska vår klimatpåverkan. Trots att klimatförändringarna lämnar få oberörda och många individer uppger sig dessutom vara både insatta och engagerade i klimatfrågan, så omsätts engagemanget inte alltid till handling. LÄS MER

 3. 3. Homo religiosus – den religiösa mannen? : en kvantitativ och diskursiv analys av kön och sexualitet i läromedels kapitel om buddhism och hinduism.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Petra Nordlander; Sara Dahlgren; [2014]
  Nyckelord :Sex; sexuality; religious studies; upper secondary school textbooks; content analysis; discourse analysis; social dominance theory; norm critical theory.;

  Sammanfattning : This study aims to analyse how sex and sexuality are presented in the Buddhism and Hinduism chapters of religious studies textbooks for upper secondary school. The chosen textbooks are all linked to the new curriculum Lgr 11 which was implemented in the Swedish school system in the spring of 2012. LÄS MER