Sökning: "Petra Ekehov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Ekehov.

  1. 1. Har kvinnor i styrelsen och CSR-arbete en motverkande effekt på uppkomsten av resultatmanipulering? : En kvantitativ studie om relationen mellan ansvarstagande och resultatmanipulering vid företagsförvärv med stock swap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Petra Ekehov; Julia Lindgren; [2017]
    Nyckelord :Earning management; acquisitions; stock swap; Corporate Governance; CSR; Women in boards; Resultatmanipulering; företagsförvärv; stock swap; bolagsstryning; CSR; kvinnor i styrelsen;

    Sammanfattning : Syfte: Resultatmanipulering är ett opportunistiskt beteende som förekommer i samband med företagsförvärv. Incitament för förvärvande företag att resultatmanipulera kan variera beroende på om det finns motverkande mekanismer i bolagsstyrningen. LÄS MER