Sökning: "Petra Engström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Petra Engström.

 1. 1. Prestation, träning eller upplevelse? : Högstadieelevers uppfattningar om friluftsliv i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sara Pavasson Hatta; Petra Wärja; [2020]
  Nyckelord :outdoor education; perception; primary school; friluftsliv; uppfattning; grundskola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Mot bakgrund i tidigare forskning som har gjorts inom fältet är syftet med denna studie att undersöka vad ett mindre urval elever i grundskolans senare del, inom ramen för skolans idrottsundervisning, uppfattar att friluftsliv går ut på kopplat till Engströms praktiker och logiker. Vad anser eleverna att de ska lära sig under lektionerna i friluftsliv? Vilka syften lyfter eleverna med friluftsliv som innehåll i idrott och hälsa? Vilken/vilka logiker och praktiker präglas undervisningen i friluftsliv av enligt eleverna? Metod För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar utgår studien från en kvalitativ ansats med intervjuer med hög grad av standardisering som metod. LÄS MER

 2. 2. Frekvensläggning av lager

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Petra Engström; Kristina Thurin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dyslexi i förskolan : Kan pedagoger upptäcka tendenser till dyslexi och arbeta förebyggande redan i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Petra Engström; Karolina Magnusson; [2011]
  Nyckelord :dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; pedagoger; förskolan;

  Sammanfattning : Bakgrund:I bakgrunden förklarar vi vad dyslexi är, vilka tendenser som kan leda till dyslexi hos barn, hur pedagoger redan tidigt kan sätta in resurser och vilka arbetsmetoder kan användas ur ett forskningsperspektiv. I slutet av bakgrunden beskriver vi vår teoretiska utgångspunkt utifrån Vygotskijs teorier kring lärande. LÄS MER

 4. 4. JAG SKRIVER DET JAG TROR MINA KOLLEGOR BEHÖVER VETA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eva Engström; Petra Szentes; [2009]
  Nyckelord :documentation; factors; future; Melior; nurses; qualitative research;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka faktorer av betydelse för sjuksköterskans dokumentation. Av speciellt intresse var information som inkluderades och exkluderades från dokumentationen samt sjuksköterskans tankar om framtidens dokumentation. Åtta sjuksköterskor (fem kvinnor, tre män) från en intensivvårdavdelning intervjuades. LÄS MER

 5. 5. Hur ser den fysiska arbetsmiljön egentligen ut? : en kvantitativ studie bland idrottslärare som arbetar på grundskolor i Stockholms kommun

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Engström; Petra Karlsson; [2006]
  Nyckelord :idrottslärare; arbetsmiljö; skolan; buller; skador;

  Sammanfattning : .... LÄS MER