Sökning: "Petra Löfgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Petra Löfgren.

 1. 1. Mellanchefer som meningsskapare i organisationens vertikala kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Ulrica Löfgren; Petra Johansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på mellanchefer som centralfigurer för meningsskapande kommunikation inom organisationer. Syftet är att beskriva hur mellanchefer resonerar och reflekterar kring intern kommunikation och hur de ser på sina förutsättningar till meningsskapande i sina verksamheter. Studien är genomförd med en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Hållbara vegetationskoncept med fokus på stadsträd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petra Löfgren; [2014]
  Nyckelord :förtätning; grönstruktur; hållbarhet; PEBOSCA; vegetationskoncept;

  Sammanfattning : Den stadsförtätning som sker runtom i världen idag resulterar många gånger i att grönytor tas i anspråk till förmån för stadens byggnadsstruktur. Det här arbetet handlar om hur vi kan skapa en hållbar grönstruktur i städerna, som samverkar med den stadsförtätning och klimatförändring som sker och i linje med de hållbarhetsfaktorer som styr dagens stadsbyggnad. LÄS MER

 3. 3. Vattenparken i Enköping : en brukarstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petra Löfgren; [2013]
  Nyckelord :anthropological tracking; brukarstudie; dagvatten; Enköpings vattenpark; rekreation; fågelskådning;

  Sammanfattning : Enköpings vattenpark anlades i slutet av 1990-talet som en del i arbetet med att förhindra en hotande övergödning av Östersjön och Mälaren. Dess huvuduppgift är att rena ungefär hälften av Enköpings dagvatten innan det når ut till Mälaren. LÄS MER

 4. 4. Spelar det någon roll vem man är? - om fyra lärares socialisation och didaktiska förhållningssätt i ett genus- och jämställdhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Alfe-Åslund; [2007]
  Nyckelord :Värdegrund; Genuspedagogik; Jämställdhet; Socialisation; Didaktik; Grundskola; Kulturanalys;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur fyra lärares socialisationsprocesser och bakgrunder på olika vis hänger samman med deras didaktiska ställningstaganden i ett genus- och jämställdhetsperspektiv. För att uppnå syftet har jag valt att genomföra en kvalitativ intervjuundersökning med en abduktiv förklaringsansats. LÄS MER

 5. 5. Låga trösklar och högt till tak: en studie av Svenska Kyrkans identitet och image

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Petra Gustafsson; Maria Löfgren; [2006]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; internkommunikation; identitet; image; förtroendekris; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är undersöka Svenska kyrkans organisationsidentitet för att få ökad kunskap om vilken påverkan den har på organisationens interna såväl som externa kommunikation. Vidare undersöker vi Svenska kyrkans image för att se hur imagen i sin tur påverkar organisationsidentiteten. LÄS MER