Sökning: "Petra Lennéer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Lennéer.

  1. 1. Mind-mindedness hos mammor som har upplevt våld i en parrelation

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Petra Lennéer; [2023-11-28]
    Nyckelord :Mind-mindedness; mentalisering; psykisk hälsa- och ohälsa; traumatisering; omvårdnadspersoner; våldsutsatt; våld i nära relationer;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka våldsutsatta mammor som deltog i en intervention på Utväg Skaraborg, om det skedde någon förändring över tid i deras psykiska hälsa- och ohälsa samt traumatisk påverkan. Syftet var också att undersöka om det skedde någon förändring med utgångspunkt från mentalisering samt att undersöka sambandet mellan traumatisk påverkan och mentalisering. LÄS MER