Sökning: "Petra Lichtenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Lichtenberg.

  1. 1. K3 eller IFRS för onoterade företag som har utländska dotterbolag : Skillnader mellan regelverken och dess innebörd

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

    Författare :Petra Lichtenberg; [2014]
    Nyckelord :IFRS; K3; unlisted; foreign subsidiaries; differences; IFRS; K3; onoterade; utländska dotterbolag; skillnader;

    Sammanfattning : I denna studie har jämförelser gjorts mellan redovisningsregelverket K3 och IFRS för att finna skillnader i regelverken. Syftet med studien var att belysa de skillnader som har störst betydelse vid upprättande av koncernredovisning för onoterade företag som har utländska dotterbolag och ett exempelföretag som befinner sig i denna situation användes. LÄS MER