Sökning: "Petra Lundevaller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Lundevaller.

  1. 1. Att motivera hotellpersonal - En kvalitativ studie kring styrformer och motivationsproblem och vad som händer när en pandemi slår till

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Petra Lundevaller; Madeleine Wigren; [2021-09-22]
    Nyckelord :Ekonomistyrning; motivation; styrsystem; resultatstyrning; handlingsstyrning; socialstyrning; krishantering; coronapandemin;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera anställda genom kombinationer av styrformer är ett ständigt och föränderligt arbete. När dessutom coronapandemin drabbade världen förändrades även situationen för företag och arbetet med motivation genom styrsystem blev än mer komplext. LÄS MER