Sökning: "Petra Maria Gustafsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Maria Gustafsson.

  1. 1. Låga trösklar och högt till tak: en studie av Svenska Kyrkans identitet och image

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Petra Gustafsson; Maria Löfgren; [2006]
    Nyckelord :Svenska kyrkan; internkommunikation; identitet; image; förtroendekris; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet är undersöka Svenska kyrkans organisationsidentitet för att få ökad kunskap om vilken påverkan den har på organisationens interna såväl som externa kommunikation. Vidare undersöker vi Svenska kyrkans image för att se hur imagen i sin tur påverkar organisationsidentiteten. LÄS MER