Sökning: "Petra Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Petra Nilsson.

 1. 1. Våld i nära relationer : Sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Nilsson; Petra Ragnestam; [2022]
  Nyckelord :Experience; Intimate partner violence; Nurses; Erfarenheter; Sjuksköterskor; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem, där ungefär 30% av kvinnor världen över någon gång drabbas. Detta medför att sjuksköterskor med stor sannolikhet kommer att möta flertalet våldsutsatta kvinnor under sitt yrkesliv. LÄS MER

 2. 2. Det stora vägskälet : gymnasieelevers upplevelse och planerade val inför nästa fas i livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Petra Kärrström; Ida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Horizons for action; school-to-work transition; upper secondary students; educational and career choices; turning point; Handlingshorisont; school-to-work transition; gymnasieelever; studie- och yrkesval; brytpunkt;

  Sammanfattning : Brytpunkten från gymnasiet kan förstås som ett avgörande vägskäl med ett överflöd avvalmöjligheter för ungdomar. Syftet med denna studie var att genom en kvantitativenkätundersökning kartlägga hur gymnasieelever i år tre på naturvetenskaps-,samhällsvetenskaps-, och ekonomiprogrammet i Stockholms län planerade och motiverade sittval inför tiden efter gymnasiet och att se hur detta skilde sig åt utifrån bakgrundsfaktorerna kön,etnicitet och bostadsort, samt att få en översikt för hur gymnasieeleverna upplevde brytpunktenfrån gymnasiet och hur de såg på sin egen handlingshorisont. LÄS MER

 3. 3. Den kompletterande praktiken : En kvalitativ studie om fritidslärares upplevelser av det kompletterande uppdraget.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Petra Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidslärare; Fritidshem; Kompletterande uppdraget; Kvalitet i fritidshemmet; Fritidshemmets verksamhet; Samverkan;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att utifrån begreppen det kompletterande uppdraget och kvalitet i fritidshemmet undersöka hur respektive fritidslärare upplever detta i sin verksamhet. Det är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter, attityder och upplevelser av palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Petra Lidback; Frida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Attityder; Erfarenheter; Hälso- och sjukvårdspersonal; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund    År 1967 lades grunden för hur den palliativa vården ser ut idag. En grundpelare inom den palliativa vården är den holistiska synen på människan, vilket går ut på att se patienten i sin helhet samt patienten och dennes närstående som en enhet i vårdandet. LÄS MER

 5. 5. VÅRDPERSONALS UPPLEVELSER KRING MÅLTIDSMILJÖNS BETYDELSE FÖR PERSONER MED DEMENS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Petra Granqvist; Viveka Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Demens; Miljö; Måltid; Omvårdnad; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en utbredd folksjukdom, idag lever 50 miljoner personer världen över med sjukdomen, och antalet drabbade förväntas tredubblas till år 2050. Sjukdomen är av kronisk och progressiv art där nervcellerna i hjärnan skadas och därmed uppstår olika kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER