Sökning: "Petra Wennerberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Petra Wennerberg.

 1. 1. "82-7, ja då kan man ju inte räkna mellanrummet" : En intervjustudie om elevers svårigheter med taluppfattning i årskurs 3-5.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Petra Wennerberg; [2012]
  Nyckelord :Taluppfattning; additions- och subtraktionsstrategier; number sense; konkret material; matematiksvårigheter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra några elevers svårigheter när det gäller de centrala aspekterna i grundläggande taluppfattning, med fokus på addition och subtraktion. Studien grundar sig på 13 intervjuer med elever i årskurs 3-5. LÄS MER

 2. 2. Arbete med elever i matematiksvårigheter : En intervjustudie med speciallärare/specialpedagoger

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Irina Tollestam; Petra Wennerberg; [2010]
  Nyckelord :matematik; matematiksvårigheter; speciallärare; specialpedagog; dyskalkyli; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka det specialpedagogiska stödet till elever i matematiksvårigheter i skolans tidigare år. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer där vi intervjuade tio speciallärare/specialpedagoger på nio skolor i två olika kommuner. LÄS MER