Sökning: "Petri Dahlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petri Dahlström.

  1. 1. Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Petri Dahlström; [2023]
    Nyckelord :Self-driving; autonomous; automated; automatic; AV; vehicles; cars; artificial intelligence; AI; machine learning; electronic person; criminal liability; Självkörande; autonoma; automatiserade; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; elektronisk person; fordon; bilar; straffrättsligt ansvar; ansvarsbedömning;

    Sammanfattning : The last decade has seen a rapid advancement in the fields of artificial intelligence (AI) and automation, with terms such as machine learning, deep learning and algorithms finding their way into everyday conversations. The usage of AI is evergrowing and present in many areas of life such as health care, financial services, and social media interactions. LÄS MER