Sökning: "Petrofysik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Petrofysik.

  1. 1. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
    Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

    Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER