Sökning: "Petronella Kindt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petronella Kindt.

  1. 1. Hur avdelningschefers utövande av ledarskap påverkas av ramfaktorer såsom ekonomifaktorer, personalfrågor och samhällsaspekter: en fallstudie gjord på kirurgiska divisionen vid Skånes Universitetssjukhus, SUS

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Petronella Kindt; [2013]
    Nyckelord :Hälso- och sjukvård; Ekonomi; Personal; Politik; Samhälle; Social Sciences;

    Sammanfattning : Författaren till denna studie är sjuksköterska och har arbetat på Skånes Universitetssjukhus. Upplevelserna från denna tid ligger till grund för denna uppsats. LÄS MER