Sökning: "Petronella Nettermalm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petronella Nettermalm.

  1. 1. ”Det vet man ju hur de är” : en kvalitativ textanalys av Dagens Nyheters beskrivning av unga killar med invandrarbakgrund

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Sanna Elmquist; Petronella Nettermalm; [2005]
    Nyckelord :Invandrarbakgrund; Killar; Massmedia; Stereotyp; Sociala representationer; ”Vi och Dem”;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva och förstå hur tidningen Dagens Nyheter skildrar unga killar med invandrarbakgrund. De frågeställningar som uppsatsen tog avstamp i var följande tre: Vilka bilder förmedlar Dagens Nyheter av unga killar med invandrarbakgrund och hur kan föreställningarna som bilderna ger uttryck för beskrivas? Går det att urskilja vissa stereotyper bland föreställningarna? Om så, hur kan dessa beskrivas och förstås? Undersökningsmaterialet bestod av 32 artiklar under tidsperioden 2004-11-07 till 2005-11-07. LÄS MER