Sökning: "Petronella Nilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Petronella Nilsson.

 1. 1. Tillvaratagandet av flerspråkiga elevers språkliga och kulturella bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petronella Nilsson; Amanda Winther; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet; attityder; lärarutbildning; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka hur verksamma lärare för yngre åldrar hanterar flerspråkiga elevers språkliga och kulturella mångfald i undervisningen och vilka faktorer som ligger till grund för deras didaktiska val. Genom systematiska sökningar utifrån ett par urvalskriterier och avgränsningar valdes tio studier ut för presentation i kunskapsöversikten. LÄS MER

 2. 2. Matsvinn - den osynliga tjuven: en studie av dagligvarubutikers arbete med hantering av matsvinn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Cindy Ngo; Petronella Nilsson; [2016]
  Nyckelord :matsvinn; matsvinn i dagligvaruhandeln; organisatoriska rutiner; ledarskap; transformativt ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar med att hantera matsvinn. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer vi att analysera två av de största dagligvarukedjorna i Sverige. LÄS MER