Sökning: "Petter Åberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Petter Åberg.

 1. 1. Småföretags möte med covid-19 : En kvalitativ studie om förändring av strategi vid kris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Johansson; Louise Åberg; [2020]
  Nyckelord :Strategy in company; strategy changes; strategy changes in crisis; covid- 19; corona; turbulence; strategi i företag; strategiförändring; strategiförändring vid kris; covid-19; corona; turbulens;

  Sammanfattning : Titel: Småföretags möte med covid-19 - En kvalitativ studie om förändring av strategi vid kris Författare: Annie Johansson & Louise Åberg Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Institution: Ekonomprogrammet, Linnéuniversitetet i Kalmar. Introduktion: I början av våren 2020 spred sig viruset covid-19 över hela världen. LÄS MER

 2. 2. EN KVINNA FÖR HISTORIEBÖCKERNA? : Sedlighet, sexualitet och barnbegränsning – Hilma Hofstedts argumentation för kvinnors rättigheter under tiden för preventivmedelslagen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Petter Åberg; [2019]
  Nyckelord :Birth control; poverty; sexual rights; social rights; fattigdom- barnalstring; lecture; arguments; woman.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to pay attention to, and examine Hilma Hofstedts contribution in the struggle for woman’s sexual and social rights at the start of the 20th century. This is done by analyzing Hofstedts lecture on poverty an birth controll called ”Fattigdom- barnalstring”. LÄS MER

 3. 3. Sex gymnasielärares syn på film i undervisningen: visuellt komplement eller slapp utfyllnad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Ohlander; Petter Åberg; [2019]
  Nyckelord :Films; School; Didactics; Civics; History; Teachers; Education; Optimal usage of film; Film; skola; samhällskunskap; historia; didaktik; inlärning; undervisning; optimal användning av film;

  Sammanfattning : This study focuses on teachers in civics and history in Swedish upper secondary schools. The study aims partly to examine how the teachers use film as a teaching method and how they motivate film as an educational tool in their classes. The study also assesses the thoughts of teachers regarding the optimal usage of film as an educational method. LÄS MER

 4. 4. Akut förändring : en fallstudie om en organisationsförändring för uppfyllelse av mål

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Löjdström; Petter Åberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här uppsatsen handlar om en organisatorisk förändring på ett sjukhus. Genom att göra en fallstudie vid Akademiska sjukhuset har vi kunnat undersöka hur mål och förväntningar på verksamheten påverkar både sjukhusets och enskilda avdelningars arbete. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på skolan som mångkulturell mötesplats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Petter Kraftling; Joakim Åberg; [2009]
  Nyckelord :mångkulturell; etnicitet; mångfald; skola; invandrarelever;

  Sammanfattning : Studien utfördes med syfte att belysa lärares syn på skolan som mångkulturell mötesplats. För att nå syftet ställde vi forskningsfrågorna; Vilka uppfattningar har lärare i grundskolans senare år om vad som kan påverka möten mellan elever med olika kulturella bakgrunder? Hur uppfattar lärare i grundskolans senare år innebörder av mångkulturell undervisning? Vi genomförde en kvalitativ studie där vi enskilt intervjuade fem lärare i grundskolans senare år. LÄS MER