Sökning: "Petter Bolin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petter Bolin.

  1. 1. Krishantering: En beroende variabel

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Petter Arborelius; Johan Bolin; Tom Glans; [2014]
    Nyckelord :Kris; Skyldighetsgrad; Förtroende; Corporate reputation; SCCT; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelsen och relevansen för etablerad teori samt eventuellt även utveckla dessa genom nya upptäckter. Metod: För att genomföra vår undersökning använde vi oss av en kvantitativ enkätundersökning där våra 183 respondenter valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. LÄS MER