Sökning: "Petter Ljungdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petter Ljungdahl.

  1. 1. Taktilitet i Virtual Reality, vän eller fiende? : En kvalitativ studie om sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i Virtual Reality

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Petter Ljungdahl; [2019]
    Nyckelord :Virtual Reality; VR; immersion; flow; interaktiv; taktil; stimuli;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks sambandet mellan visuella och taktila stimuli i Virtual Reality med avstamp i frågeställningarna: Hur stor roll spelar sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i en Virtual Reality-installation? Hur förändras deltagarens inlevelsekänsla när detta samband ändras? Hur förändras deltagarens rumsuppfattning när detta samband ändras? För att besvara frågeställningarna skapades två olika versioner av en interaktiv VR-installation utefter metoden forskning genom design. En av versionerna hade korrekt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, det vill säga att deltagaren fysiskt kunde röra vid det denne såg med hjälp av fysiska objekt som var placerade i samma rum som installationen upplevdes i. LÄS MER